Informatiepagina Bestuurdersaansprakelijkheid BV

Door huidige veranderingen in onze samenleving, agressiever claimgedrag en de invoering van de antimisbruikwetgeving is een aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en commissarissen, ook voor het midden en klein bedrijf, geen overbodige luxe meer.

Als bestuurder, commissaris of beleidsbepaler van een bedrijf bent u automatisch en onbeperkt persoonlijk aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit aantoonbaar onbehoorlijk bestuur. Ook bestuurders en toezichthouders van verenigingen en stichtingen lopen het risico aangesproken te worden voor door derden geleden schade.

Wat dekt deze verzekering?

 • Als gevolg van handelen of nalaten in uw hoedanigheid van bestuurder of commissaris kunt u al dan niet terecht worden aangesproken voor een schadevergoeding en is dus uw privé-vermogen in het geding.Deze verzekering biedt dan dekking voor:
 • kosten van verweer indien u met ons van mening bent dat u voor de geclaimde schade niet (geheel) aansprakelijk bent;
 • de schadevergoeding tot het bedrag dat u verzekerd hebt;
 • behalve het schadebedrag vergoedt Zurich eveneens tot een maximum van 50% van dat verzekerd bedrag, bovenop het verzekerde bedrag, de verzekerde kosten en rente.Zurich biedt met deze verzekering naast de bovengenoemde punten, tevens het volgende:
 • de bestuurders/commissarissen van voormalige en nieuwe deelnemingen blijven of worden, zoals bepaald in de verzekering, verzekerd;
 • indien bij een aanspraak het vermogen van uw echtgeno(o)t(e) of levenspartner uitsluitend om die hoedanigheid in het geding is, geeft deze verzekering hiertegen dekking;
 • de kosten van verweer met betrekking tot een aanspraak inzake een milieuaantasting zijn tot een bedrag van € 250.000,– verzekerd;
 • de dekking voor gepensioneerde bestuurders en commissarissen blijft tot vijf jaar na hun pensionering van kracht;
 • oneerlijk of frauduleus handelen of nalaten van de ene verzekerde zal de andere verzekerde niet worden tegengeworpen;
 • de bereddingskosten worden vergoed totéénmaal het verzekerde bedrag, bovenop het verzekerde bedrag.
 • de kosten van verweer met betrekking tot letsel- en/of zaakschade zijn tot een bedrag van € 250.000,– verzekerd;
 • indien bij een gedekte aanspraak een zekerheidsstelling moet worden gesteld dan is dit tot een bedrag van € 250.000,–  verzekerd;
 • werknemersaanspraken, met betrekking tot onder andere arbeidsomstandigheden en dergelijke, tegen een bestuurder of commissaris zijn verzekerd.

Overige details

 • Kosten van verweer 50% bovenop het verzekerde bedrag
 • indien langer dan 3 jaar bij Zurich verzekerd dan 5 jaar gratis uitloop i.g.v. bedrijfsbeëindiging/surseance/faillissement
 • onderlinge aansprakelijkheid bestuurders en toezichthouders niet uitgesloten.
 • kosten verbonden aan een officieel door overheid of andere (toezichthoudende/regelgevende) instantie ingesteld onderzoek tot 10% van de verzekerde som tot € 250.000.
 • een separate additionele limiet van 10% van het verzekerd bedrag in geval van beslaglegging.
 • een additionele limiet voor commissarissen en toezichthouders van 20% van het verzekerd bedrag bovenop het verzekerd bedrag.
 • bestuurs- of toezichthoudende functies, die op uitdrukkelijk verzoek van de verzekeringnemer worden uitgeoefend bij andere organisaties, zijn meeverzekerd.
 • automatische gratis uitlooptermijn van 5 jaar voor gepensioneerde bestuurders en commissarissen.

Uitsluitingen

In de verzekeringsbranche geldt in principe dat alles wat niet is uitgesloten, automatisch is verzekerd. De verzekering kent de volgende uitsluitingen, namelijk aanspraken in verband met:

 • een boete- of schadevergoedingsbeding;
 • boetes in welke vorm dan ook;
 • ongeoorloofd, oneerlijk of frauduleus handelen;
 • een milieuaantasting behoudens de kosten van verweer;
 • voor de ingangsdatum van de verzekering bekende aanspraken;
 • asbest of asbesthoudende zaken;
 • letsel of aantasting van de gezondheid van personen;
 • beschadiging, vernietiging of verlies alsmede verontreiniging of vuil worden van zaken.

De verzekering is van kracht in de hele wereld met uitzondering van handelen of nalaten in de Verenigde Staten en/of Canada.

Klik hier voor de verzekeringsvoorwaarden.